Pegasus Intern Developments Pegasus Intern Developments
 

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan. Pegasus Internet Developments, verder te noemen PID, kan eventuele afwijkingen schriftelijk overeenkomen.
2. Onder "klant" wordt verstaan iedere (rechts)persoon, die met PID een overeenkomst heeft afgesloten, c.q. wenst af te sluiten.
3. PID behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen. Nieuwe voorwaarden treden in de plaats van eerdere voorwaarden.

Artikel 2: Aanbiedingen
1. Alle aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2. Indien door de klant aangeleverde basisgegevens achteraf in ernstige mate onvolledig of onjuist blijken te zijn vervalt een door PID uitgebrachte offerte.
3. Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Alle (intellectuele) eigendomsrechten ter zake van de aangeboden/getoonde en/of gedemonstreerde materialen/gegevens, in de meest ruime zin blijven volledig voorbehouden.
4. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht PID niet tot levering c.q. acceptatie van een order.
5. PID behoudt zich het recht voor bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Artikel 3a: Overeenkomst particulieren
1. Een overeenkomst komt eerst dan tot stand nadat PID de betaling heeft ontvangen.
2. Een overeenkomst wordt aangegaan voor tenminste één jaar.
3. De overeenkomst kan na het eerste jaar worden beeindigd met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand.
4. U kunt binnen 14 dagen na aanvang van de overeeenkomst gebruikmaken van het herroepingsrecht.

Artikel 3b: Overeenkomst niet particulieren
1. Een overeenkomst komt eerst dan tot stand nadat PID de betaling heeft ontvangen.
2. Een overeenkomst wordt aangegaan voor tenminste één jaar.
3. De overeenkomst wordt steeds stilzwijgend verlengd met één jaar tenzij de klant met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand schriftelijk opzegt voor het einde van de contractperiode.

Artikel 4: Prijzen
1. Tenzij anders vermeld geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging.
2. De prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw), andere belastingen, heffingen en rechten tenzij anders vermeld.

Artikel 5: Wijziging opdracht
1. Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard dan ook, welke schriftelijk of mondeling door of namens klant worden aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de klant extra in rekening gebracht.
2. Door de klant, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de klant tijdig en schriftelijk aan PID ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon doorgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging der wijzigingen voor rekening van de klant.
3. Opgedragen wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de wijziging overeengekomen levertijd door PID buiten haar verantwoordelijkheid, wordt overschreden.

Artikel 6: Annulering
1. Indien klant de opdracht annuleert om redenen die buiten de risicosfeer van PID vallen, is hij verplicht de door PID reeds verrichte werkzaamheden, tegen de kostende prijs, te vergoeden.
2. Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt PID zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 7: Levering
1. Opgave van levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeen is gekomen. PID is verplicht om de levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen, doch is slechts aansprakelijk voor overschrijding daarvan, nadat haar een redelijke termijn voor nakoming is geboden en nadat zij schriftelijk in gebreke is gesteld.
2. PID is gerechtigd om in gedeelten te leveren (deelleveranties), welke zij afzonderlijk kan factureren; de klant is dan verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 van deze voorwaarden.
3. Indien PID niet in staat is haar verplichtingen na te komen, zal zij aan de klant daarvan onverwijld mededeling doen onder opgave van de te verwachten periode, waarmede de genoemde leveringstermijn zal worden overschreden.
4. In geval van een situatie als bedoeld in het vorige lid beperkt de aansprakelijkheid van PID zich tot de hoogte van het orderbedrag.

Artikel 8: Garantie
1. PID staat in voor de deugdelijkheid van de geleverde systemen, software en bijbehorende zaken, dan wel voor de door PID verrichte bewerkingen, alsmede voor de kwaliteit, met dien verstande dat haar aansprakelijkheid te dier zake uitsluitend zal bestaan in een verplichting tot vervanging dan wel herstel.
2. Meer specifieke garantiebepalingen gelden alleen indien schriftelijk overeengekomen.
3. Aansprakelijkheid van ter zake van gebrekkige bewerkingen is beperkt tot het bedrag waarvoor zij die bewerkingen heeft aangenomen, dit behoudens opzet, grove schuld of grove onachtzaamheid van PID en behoudens de gevallen waarin voor haar aansprakelijkheden een verzekering is afgesloten.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
1. Behoudens de verantwoordelijkheid van PID krachtens dwingende wettelijke bepalingen en algemeen geldende regels van redelijkheid en billijkheid is zij niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerend of onroerend goed, dan wel aan personen, zowel bij de klant als bij derden die mocht ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a) een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
b) daden of nalatigheden van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem zijn tewerkgesteld;
2. PID is niet aansprakelijk voor onoordeelkundige, foutieve installatie door derden van door PID geleverde producten.
3. PID staat in voor de deugdelijkheid van de geleverde software en diensten, dan wel de door PID verrichte bewerkingen, alsmede voor de kwaliteit, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van PID te dier zake uitsluitend zal bestaan in een verplichting tot vervanging dan wel herstel, behoudens dwingendrechtelijke aansprakelijkheidsregelingen en de gevallen waarin voor de aansprakelijkheden van PID een verzekering is afgesloten.

Artikel 10: Niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming
1. Onder een niet toerekenbare tekortkoming wordt verstaan: een tekortkoming die niet te wijten is aan de schuld van PID en die noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijke verkeer geldende opvattingen voor haar rekening behoort te komen. Oorzaken van niet toerekenbare tekortkomingen zijn o.a. werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel van PID transportmoeilijkheden, extreme weersomstandigheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij PID c.q. bij haar leveranciers, alsmede wanprestatie door haar leveranciers waardoor PID haar verplichtingen jegens de klant redelijkerwijs niet (meer) kan nakomen.
2. De partij die meent dat er sprake is/zal zijn van een situatie als bedoeld in dit artikel dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.
3. Indien de oorzaak van de niet toerekenbare tekortkoming van tijdelijke aard zal zijn, heeft PID het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de tekortkoming in de nakoming oplevert zich niet meer voordoet.
4. Is de situatie van de niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.
5. PID is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van een situatie als bedoeld in dit artikel is gebleken.
6. PID heeft het recht zich ook op een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming te beroepen indien de omstandigheid die de tekortkoming in de nakoming oplevert intreedt nadat de prestatie door haar geleverd had moeten zijn.

Artikel 11: Reclames
1. Eventuele reclames worden door slechts in behandeling genomen indien zij haar - rechtstreeks - binnen 14 werkdagen na levering van de betreffende producten c.q. diensten hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en grond der klachten.
2. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 dagen na verzenddatum der facturen.
3. PID dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren.
4. Na het verstrijken van de genoemde termijnen wordt de klant geacht het geleverde, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door PID in behandeling genomen.
5. Indien de reclame naar het oordeel van PID juist is, is zij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren, resp. het geconstateerde gebrek kosteloos op te sporen en te herstellen.
6. Slechts indien en voor zover de reclame gegrond bevonden wordt schort dit de betalingsverplichting van de klant op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.

Artikel 12: Betaling
1. Tenzij anders overeengekomen dient de betaling te worden gedaan middels iDeal of middels storting of overmaking vooraf op een door PID aangewezen bankrekening, binnen 2 (twee) weken na factuurdatum.
2. Iedere betaling van de klant strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde interest alsmede van de door PID gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.
3. In gevallen dat de klant:
a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom krijgt gelegd;
b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
c. enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt;
d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;
e. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn vennootschap in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf;
heeft PID door het enkel plaatsgrijpen van een der hiervoor gemelde omstandigheden het recht hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn en enig bedrag verschuldigd door de klant op grond van de door PID verrichte leveringen terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van PID op vergoeding van kosten, schaden en interesten.

Artikel 13: Rente en kosten
1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de klant van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1,5% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
2. Bij een 2e en volgende herinnering zal het openstaande bedrag telkens met 15%, met een minimum van € 40,00 incassokosten worden verhoogd.
3. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de klant.

Artikel 14: Blijvend verzuim
Indien betaling niet binnen de in artikel 12 vermelde termijn heeft plaatsgevonden, en betaling na meerdere herinneringen c.q. aanmaningen uitblijft, kan PID, zonder toestemming van de klant, de registratie van een op naam van de klant staande domeinnaam bij de desbetreffende registry doorhalen.

Artikel 15: Toepasselijk recht
Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16: Geschillen
Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de binnen het vestigingsgebied van PID bevoegde burgerlijke rechter, zulks voorzover de wettelijke bepalingen dit toestaan.

Copyright © 2021 Pegasus Internet Developments